Därför ställer vi frågor till dig

Vi ställer en del frågor till dig utifrån vissa lagkrav som har till syfte att motverka brottslig verksamhet. Som en del av en av Europas största banker tar vi vårt samhällsansvar på stort allvar. Vi arbetar för att skydda våra kunder, vårt företag och samhället i stort från brottslig verksamhet och vi motverkar penningtvätt, trafficking, knarkhandel, terroristfinansiering, illegal vapenhandel, skattefusk med mera. 

Var på din vakt 

Brottslingar kan försöka utnyttja dig. Men det finns saker du kan göra för att bidra till att bekämpa brottslighet. Låt aldrig någon annan använda ditt kort eller konto. Se till att din dator är ordentligt skyddad, och var på din vakt när du får mejl från okända avsändare eller uppmanas att klicka på länkar. Läs mer om säkerhet och bedrägeri via länken till höger. Kom ihåg att seriösa aktörer aldrig frågar dig om lösenord. Om du någon gång blir kontaktad och känner dig osäker, kontakta avsändaren först, innan du ger ut information.

Varför frågar vi? Politiskt utsatt ställning Varför frågar vi?

Varför ställer vi vissa frågor?

Vi vet att nästan alla våra kunder är ärliga, men för att upptäcka det fåtal som inte är det behöver vi ställa frågor till alla, utan undantag. När du svarar på våra frågor hjälper du till att förhindra brottslig verksamhet. Därför ställer vi frågor när du blir kund och även fortsättningsvis. Allt du svarar är konfidentiellt, i enlighet med reglerna för banksekretess.

Utan information får vi inte hjälpa dig

I de sällsynta fall där vi inte får tillräckligt med information får vi inte utföra den tjänst som begärs. Du kan läsa mer om varför bankerna måste fråga på Bankföreningens hemsida om penningtvätt, via länken till höger.

Identitet och legitimering

Vi behöver något som bekräftar din identitet och adress, till exempel ditt pass, körkort, annat officiellt id-kort med foto eller BankID e-legitimation. Vi frågar dig även om du har en framträdande offentlig position, i statsförvaltning eller liknande. Se vidare på nästa flik

Politiskt utsatt ställning

Person i politiskt utsatt ställning – PEP

Nordea Finans behöver känna till om du har, eller under de senaste 18 månaderna har haft en hög politisk post eller hög befattning inom staten eller om du är nära släkting eller känd medarbetare till en person på sådan post/befattning. Med nära släkting menas maka/make, registrerad partner och sambo, barn och deras makar, registrerade partner eller sambo, samt föräldrar.

Du är skyldig att meddela finansbolaget om du eller någon av dina nära släktingar har någon av de positioner som nämns nedan.

 • Stats- eller regeringschef, kung, statsminister, minister, vice eller biträdande minister
 • Parlamentsledamot, riksdagsledamot, talman
 • Domare i Högsta domstolen, domare i konstitutionell domstol eller annat rättsligt organ på 
 • hög nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas till Högsta domstolen eller Högsta förvaltningsdomstolen
 • Högre tjänsteman vid revisionsmyndighet, Riksrevisor
 • Ledamot i centralbankens styrande organ, ledamot i Riksbankens direktion
 • Ambassadör eller beskickningschef
 • Hög officerare i försvarsmakten, general, generallöjtnant, generalmajor, amiral, viceamiral eller konteramiral
 • Person som ingår i statsägda företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan
 • Person som har en funktion i ledningen i en internationell organisation

Politically exposed person – PEP

The finance company needs to know if you hold, or have held within the last 18 months, a high-level political or state position, or if you are a close relative or known colleague of a person who holds such a position. “Close relative” refers to spouse, registered partner, cohabitant, children and their spouses, registered partner or cohabitant, and parents.  

You are obliged to inform the finance company if you or any of your close relatives hold any of the positions mentioned below. 

 • Head of state or of government, king, prime minister, minister, deputy or assistant minister
 • Member of Swedish or foreign parliament, speaker 
 • Judges of the Supreme Court, judges of a constitutional court or of other high-level judicial body whose decisions are not subject to further appeal to the Supreme Court or Supreme Administrative Court, except in exceptional circumstances 
 • Senior official at an auditing authority, Auditor General 
 • Member of a central bank’s governing body, member of the Executive Board of the Riksbank
 • Ambassador or Chief of Mission 
 • High-ranking officer in the armed forces, general, lieutenant general, major-general, admiral, vice-admiral or rear-admiral 
 • Person who is a member of the administrative, management or supervisory body of a state-owned company 
 • Person with a management function at an international organization