Factoring

Med Factoring omvandlar du företagets kundfordringar till likvida medel.

Om Factoring Mer fakta Fler tjänster Priser Om Factoring

Om Factoring

Med Factoring får du snabbt pengar för dina fordringar. Rörelsekapitalet frigörs och kan användas där det gör mest nytta för ditt företag.

Dina fördelar:

  • Rörelsekapital frigörs och kan användas där det gör mest nytta.
  • Effektiv administration gör att du kan använda mer tid till försäljning.
  • Flexibel kredit genom att du bara utnyttjar den delen av den beviljade krediten som behövs vid varje tillfälle.
  • Snabbare kundinbetalningar kan minska tiden som dina kundfordringar står obetalda med 15-20 procent. 
Mer fakta

Minskad administration av kundreskontran

Ditt företag får hjälp med administrationen av kundreskontran: registrering av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser, utskrift av dröjsmålsräntefakturor samt inkasso.

Factoring On Line - följ kundreskontran på Internet

Du kan via Internet följa din kundreskontra och se din finansieringssituation. Du kan även se fasta rapporter, skapa egna rapporter för utskrift eller export till Excel samt skicka olika typer av uppdrag till Nordea Finans. Kontakta ditt Nordeakontor om du är intresserad av Factoring on Line.

Minska risken för kreditförluster

Med kreditbevakning via Upplysningscentralen kan du förebygga kreditförluster. Du väljer själv vilka kunder du önskar att kreditbevaka samt på vilket sätt och hur ofta du vill ha information för de kunder du bevakar.

När du har kunder som inte betalar

Inom samtliga factoringprodukter finns möjlighet till inkassotjänster oavsett om fakturan är utställd på en inhemsk eller utländsk kund. Fordringar ställda på utländska kunder hanteras lokalt i respektive kunds hemland

Factoring med elektronisk överföring

e-fact är en tjänst för att automatiskt skicka elektroniska fakturakopior och kundinformation direkt från ditt affärssystem till Nordea Finans factoringtjänster.

Genom att använda en virtuell skrivare från vår samarbetspartner får du stöd för funktionaliteten oavsett om ditt affärssystem kan skapa en elektronisk faktura eller inte och oavsett format. Med den virtuella skrivaren slipper du kostsamma investeringar eller systemanpassningar, du behöver inte mer än din dator och en Internetanslutning. Lösningen är enkel, smidig och det går snabbt att lära sig.

Så här går det till

  • Nordea går tillsammans med dig igenom strukturen på ditt företags kundfordringar.
  • Därefter fastställs limiten dvs factoringkreditens storlek och belåningsgraden. Limiten är det högsta möjliga kreditbeloppet. Den anpassas efter den förväntade faktureringen.
  • Belåningsgraden fastställs vilken anger den nivå som ditt företag normalt kan belåna era kundfordringar till. Vanligtvis mellan 60–80 procent av det fakturerade beloppet.
  • Ditt företag fakturerar som vanligt, men överlåter fordran på Nordea Finans.
  • Kunden betalar fakturan till Nordea Finans som utbetalar slutlikvid till ditt företag.
Fler tjänster

För dig som har utländska kunder

Belåning av exportfordringar innebär att du har ett avtal med Nordea Finans som omfattar administration och belåning av kundfordringar utställda på utländska kunder. Dessa fordringar måste vara "öppna fordringar" och inte innebära betalningsformer som remburs och liknande.

Det finns vissa begränsningar avseende i vilka länder kunderna får finnas i.

Fordringarna kan vara utställda i SEK eller annan utländsk valuta, men finansieringen sker i SEK.

För dig som fakturerar i annan valuta än SEK

Valutafactoring är lämpligt för dig som fakturerar svenska eller utländska kunder i annan valuta än i SEK och istället önskar finansiering i valutan fakturan är utställd i (exempelvis DKK, EUR, GBP, NOK, USD).

Valutafactoring är lämpligt om ditt företag har utflöde i utländsk valuta eller om du vill terminssäkra för valutarisker.

För dig som bara vill belåna vissa fakturor

Styckebelåning innebär att du endast belånar enstaka fakturor utställda på en eller ett begränsat antal kunder.

Styckebelåning innebär även att Nordea Finans tar hand om administrationen av de överlåtna fakturafordringarna.

Eftersom de överlåtna kundfordringarna är begränsade till en eller ett fåtal kunder ska kunden lämna en leveransbekräftelse innan finansiering av fakturan kan ske.

För dig som bara är ute efter finansieringen

Finansiell Factoring innebär fakturabelåning utan reskontraadministration. Det är med andra ord en ren finansieringstjänst.

Ditt företag sköter själv administrationen av kundreskontran (bokning av kundinbetalningar, utskick av betalningspåminnelser samt dröjsmålsräntefakturor) och skickar rapporter till Nordea Finans med vissa intervall.

Ditt företag kan utnyttja de inkassotjänster Nordea Finans erbjuder i övriga factoringprodukter.

För större företag

Fakturaköp innebär att Nordea Finans köper företagets fakturor. Denna tjänst vänder sig främst mot större företag där vi "skräddarsyr" en lösning som passar ditt företags behov.

Nordea Finans kan även erbjuda lösningar där vi helt eller delvis övertar kreditrisken i fordringarna.

Priser
Factoring
SpecifikationPris
FactoringEnligt offert